කුඩය යනු කුමක්ද?

කුඩ මෙවැනි ගෝලීය වෙළඳ නාම සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබා ගනී…

...අපගේ විස්මිත ගෝලීය සන්නාම තානාපතිවරුන් සඳහා...


අපි සූදානම්! ඔබට කොහොමද…